Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Euro Auto Logic b.v., hierna te noemen: “Gebruiker”, en een

Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.

2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden
betrokken.

3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, inkoop of andere
voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het
overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.

5 Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend. Aan de offerte of
aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend.

2 Een aanmelding of verzoek, ingediend via de website www.euroautologic.nl, of
anderszins, voor het indienen van bezwaar/beroep strekt slechts dan tot een
verbintenis tot het uitvoeren van de opdracht tot indienen van bezwaar/beroep, na
schriftelijke ondertekening van een daartoe strekkende, schriftelijke
opdrachtbevestiging, door Euro Auto Logic b.v. Door het aanmelden van een
bezwaar/beroep komt nog geen overeenkomst tot stand, waartoe Euro Auto Logic
b.v. zich verbindt de opdracht uit te voeren. Eerst na een inhoudelijke toetsing
van de naheffingsaanslag, voldoening op eigen aangifte, of anderszins het
juridische geschil waartoe de opdrachtgever zich wenst te laten vertegenwoordigen
of adviseren, besluit Euro Auto Logic b.v. of de zaak in behandeling zal worden
genomen.

3 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en
wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1 De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van
bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een
fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke
termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat
moment bekende stand der wetenschap.

4 Gebruiker heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

5 Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of
een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever
kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6 Levering geschiedt bij het bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de
zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

7 Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het
aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van
die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de
Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.

9 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering
van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt,
heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of
de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke
tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt
niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter
beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte
onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen
partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst
overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op
verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera,
wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan
zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering
worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van
de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van
uitvoering.

11 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan
is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor
akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de
Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en
andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van
de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor
de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

12 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van
de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht
gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.

13 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van
hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever
aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of
indirect ontstaan.

14 Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs
overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van
dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is
om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of
haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of
op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet
voorzienbaar waren.

15 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst
meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel
5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke
verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker

16 – alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomene uit te voeren;

17 – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker
rustende verplichting ingevolge de wet;

18 – indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

19 – of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie
maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
overeenkomst

1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de
overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven
te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de
Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2 Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4 Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan.

5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor
direct en indirect ontstaan.

6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker
gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement,
van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is
opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen
kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met
directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat
geval onmiddellijk opeisbaar.

8 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan
zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.

Artikel 5. Overmacht

1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen.
Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt
nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee
maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4 Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen
uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze
factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door
Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk
anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te
factureren.

2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan
is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een
rente verschuldigd van 8% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk
geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3 Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod
tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
en incassokosten worden voldaan.

4 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op
afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd
om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5 Indien Opdrachtgever ter zake van betalingen, in het kader van de uitoefening van
overeenkomsten waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn,
toerekenbaar tekort schiet en in verzuim verkeerd, is Gebruiker gerechtigd een
bedrag ad. € 45,- euro wegens administratiekosten in rekening te brengen. Dit laat
onverlet de toepasselijkheid van andersoortige boeteclausules of het recht de
vordering uit handen te geven aan een incassogemachtigde, die alsdan bovenop
het verschuldigde bedrag aan administratiekosten kosten in rekening brengt ter
zake van verkrijging en voldoening buiten rechte.

6 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van
zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen
eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1 Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van
Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2 Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud
valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het
eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.

3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem
verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht
om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de
Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter
inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker
gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever
zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al
hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4 Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden
om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden
en deze terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk
op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de
desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever
te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande
zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen
na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare
gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na
ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat
Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de
gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

2 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever
geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van
Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van
alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de
uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor het verstrijken van enige termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift/beroep. Gebruiker is niet aansprakelijk voor het
verstrijken van enige termijnen, indien de opdrachtgever bij aanmelding van zijn
bezwaar/beroep verzuimt bescheiden mee te zenden waaruit een termijn blijkt.
Indien een opdrachtgever een nieuwe bezwaar/beroepszaak aanmeldt, is gebruiker
niet verantwoordelijk indien de termijn voor het indienen van voornoemd bezwaar/
beroep reeds is verstreken.

3 Het procedurerisico van gevoerde bezwaarschriftprocedures,
beroepschriftprocedures, Hoger beroep procedures en procedures bij de Hoge
Raad komen voor risico van Opdrachtgever. Voorengenoemde procedures en
iedere andere juridische procedure, in de ruimste zin des woord, worden uitgevoerd
op basis van een inspannngsverbintenis. Het voeren van een procedure biedt geen
garantie voor een gunstige uitkomst daarvan.

4 Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid door schade die voortvloeit uit
beroepsfouten, welke beperking door de Opdrachtgever wordt geaccepteerd.
Gebruiker is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden
namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Gebruiker is niet aansprakelijk voor
fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste
en / of onvolledige gegevens.

6 Opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van vertragingen
veroorzaakt door enig bestuursorgaan, overheidsinstantie of daarmee gelijk te
stellen orgaan. Opdrachtgever is niet aansprakelijkheid voor schade ontstaan ter
zake van niet geaccepteerde aangiftes, geweigerde aangiftes, weigeringen of
vertragingen van kentekenregistraties of afgifte daarvan.

7 Opdrachtgever is niet aansprakelijk ter zake van naheffingsaanslagen of enige
belastingheffingen.

8 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde
van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.

9 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling
van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn
leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Vrijwaring

1 De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die
in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de
oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien
hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever
gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen
te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever
in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal
voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

1 Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
grond van de Auteurswet en andere wetgeving inzake intellectuele eigendom,
zoals, doch niet beperkt tot, databankenrecht, merkenrecht, octrooirecht,
kwekersrechten, of naburige rechten . Gebruiker heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor
andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken
partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
wordt uitgesloten.

2 De absoluut competente rechter in Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die
gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de
uitleg daarvan.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram