Veelgestelde vragen

Staat uw vraag niet hieronder? U kunt ons altijd een email sturen via info@euroautologic.nl om uw vraag te stellen.

ALGEMEEN

Binnen welke termijn kan ik in bezwaar komen tegen een naheffingsaanslag of betaling op aangifte?

Als u van de Belastingdienst een naheffingsaanslag krijgt, dient u binnen 6 weken na datum van de dagtekening bezwaar te maken. Indien u bezwaar wilt maken tegen uw betaling op aangifte (u komt er bijvoorbeeld achter dat u een fout in uw eigen aangifte hebt gemaakt), dan dient u dit te doen binnen 6 weken na de dag waarop u hebt betaald.

Wat als ik niet binnen de termijn van 6 weken het bezwaar aangemeld heb?

Indien u het bezwaar buiten de termijn van de Belastingdienst van 6 weken bij ons indient, zullen wij bij de Belastingdienst een verzoek doen tot ambtshalve vermindering. Tegen een negatieve uitspraak staat in dat geval geen beroep open bij de Rechtbank. Deze dienst geschiedt op basis van het uurtarief.

Wat is het verschil tussen “bezwaar”, “beroep”, “hoger beroep” en "cassatie"?

Bezwaar wordt behandeld door de Belastingdienst zelf. Beroep volgt nadat het bezwaar door de Belastingdienst is afgewezen. Beroep wordt behandeld door de belastingrechter van de rechtbank. Hoger beroep volgt als een van de partijen het oneens is met de uitspraak van de rechtbank. Hoger beroep wordt behandeld door het Gerechtshof. Na het Gerechtshof volgt eventueel Cassatie indien het geschil ook bij Gerechtshof onbevredigend wordt beslist.

De inspecteur verzoekt mij om informatie toe te sturen; wat nu?

De inspecteur kan u verzoeken om nadere informatie toe te sturen. Neemt u contact met ons op om te bespreken wat uw mogelijkheden zijn.

Hoe lang duurt het voordat ik een uitspraak van de Belastingdienst ontvang?

De Belastingdienst heeft 18 weken de tijd om te beslissen op bezwaar, gerekend vanaf de datum van de naheffingsaanslag of vanaf dag dat u de BPM hebt betaald bij een bezwaar tegen de eigen aangifte. Soms laat de belastingdienst deze termijn toch verstrijken. Wij zullen in dat geval –al dan niet op uw verzoek- de belastingdienst in gebreke stellen,  als bedoeld in de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Ik ben een vergunninghouder. Hoe moet ik bezwaar maken?

Vergunninghouders krijgen tegenwoordig een ‘naheffingberekening’. U dient bezwaar te maken binnen 6 weken na de datum dagtekening van deze naheffingberekening indien in deze naheffingberekening vermeld wordt “dit is een voor bezwaar  vatbare beschikking”. Indien u op uw maandaangifte (verzamelstaat) een naheffingsaanslag ontvangt is het maken van bezwaar binnen 6 weken na dagtekening wenselijk.

Krijg ik bericht zodra mijn zaak voorkomt bij de Rechtbank?

U krijgt van ons bericht als wij van mening zijn dat uw aanwezigheid op de zitting een significante bijdrage levert aan (de uitkomst van) de zaak. In andere gevallen krijgt u geen bericht.

Hoe lang duurt het voordat ik een uitspraak van de Rechtbank kan verwachten?

In de regel volgt 6 weken na de zitting een uitspraak. De rechtbank is echter niet gebonden aan termijnen. De Rechtbank streeft ernaar uw zaak binnen een jaar te behandelen. Voor het Gerechtshof geldt een termijn van 18 maanden.

Is het ‘normaal’ dat de Belastingdienst (de inspecteur) contact met mij opneemt inzake het bezwaar?

In beginsel mag de inspecteur géén contact met u opnemen over uw zaak! De inspecteur is wettelijk verplicht zich tot de gemachtigde (Euro Auto Logic) te wenden. Uiteraard bent u altijd vrij contact op te nemen met de inspecteur over uw zaak. Maakt u vooral géén afspraken met de inspecteur over uw bezwaar of beroep “behoudens overleg met mijn adviseur”.

Waarom betaal ik griffierechten, het indienen van het bezwaar is toch kosteloos?

Griffierechten betaalt u ter zake de door de rechtbank berekende kosten van de beroep procedure bij de rechtbank. Dat is een andere procedure dan bezwaar, die wordt gevoerd bij de Belastingdienst en kosteloos is.

Wat zijn de consequenties als ik de Griffierechten niet betaal?

Niet tijdige betaling leidt tot niet-ontvankelijkheid en verlies van uw zaak. U frustreert daarmee aldus de voortgang van de procedure en de kans voor ons op een win situatie. U blijft ook in gebreke voor wat betreft de overeenkomst / opdrachtbevestiging (3.2)

Dien ik de griffierechten aan Euro Auto Logic te betalen of rechtstreeks aan de rechtbank?

U betaalt de griffierechten direct aan de rechtbank. De rechtbank stuurt de factuur aan EAL als uw gemachtigde. EAL stuurt de factuur door naar u met verzoek deze te betalen. Let u daarbij op de betaaltermijn! Deze is 28 dagen na factuurdatum. Zonder tijdige betaling blijft u in gebreke gaat uw beroep niet door en zult u alsnog de naheffingsaanslag moeten betalen.

Moet ik bij de zitting in de rechtbank aanwezig zijn?

Dat bent u niet verplicht. Indien u aanwezig wilt zijn op een zitting, dan verzoeken wij u dit tijdig aan ons door te geven.

Wat als mijn bezwaar ongegrond wordt verklaard?

Als het bezwaar (deels) ongegrond wordt verklaard gaan wij in beroep bij de rechtbank. De beslissing om wel of niet in beroep te gaan ligt bij ons.

EURO AUTO LOGIC

Wat is de termijn waarbinnen ik het bezwaar bij Euro Auto Logic dien aan te melden?

U dient het bezwaar bij ons aan te melden binnen 4 weken na de datum van de naheffingsaanslag of de datum waarop u een bedrag aan BPM aan de belastingdienst hebt overgemaakt. Voor later aangemelde bezwaren kunnen wij niet meer instaan voor tijdige behandeling.

Krijg ik bericht zodra mijn dossier compleet is en in behandeling is genomen?

U krijgt alleen bericht als uw dossier niet door ons wordt geaccepteerd of als uw dossier niet compleet is en/of niet in goede orde is ontvangen.

Wordt mijn dossier in behandeling genomen als de bescheiden niet (of onvolledig) zijn ontvangen?

Indien de machtiging en opdrachtbevestiging ontbreekt wordt uw dossier niet in behandeling genomen. Indien andere bescheiden ontbreken wordt u daarvan in kennis gesteld. Pas dan zal het dossier in behandeling genomen worden.

Waarom dien ik een volmacht en een opdrachtbevestiging te tekenen?

Uit de volmacht blijkt dat wij bevoegd zijn u te vertegenwoordigen. Zonder volmacht neemt de Belastingdienst of Rechtbank uw zaak niet in behandeling. Uit het vorenstaande blijkt dat het in dat geval ook voor ons zinloos is uw bezwaar te behandelen. De opdrachtbevestiging dient als overeenkomst waarin de afspraken tussen u en ons zijn vastgelegd. Dit ter voorkoming van onduidelijkheden tijdens en na de procedure.

Waarom ontvang ik geen kopie van de ontvangstbevestiging van de Belastingdienst?

De Belastingdienst stuurt de ontvangstbevestiging naar ons als uw gemachtigde. Wij houden deze in uw dossier en zenden deze niet door. De administratieve werklasten die dit met zich met zich brengen staan niet in verhouding tot het te bereiken van ons doel, op basis waarvan wij uw zaken op basis van no-win-no-fee kunnen blijven behartigen. De werkdruk laat een uitgebreide correspondentie tussen u en ons vooralsnog niet toe.

Welke bescheiden dien ik naar Euro Auto Logic op te sturen?

 • Kopie vooraankondiging naheffing
 • Financiële basisgegevens
 • Kopie naheffingsaanslag
 • Kopie aangifte BPM
 • Kopie taxatierapport bij aangifte
 • Alle correspondentie tussen u en de belastingdienst v.v. (reparatienota's, informatieverzoek)
 • Indien namens de Belastingdienst uitgevoerd: een hertaxatierapport (DRZ rapport)
 • Kopie uittreksel KvK ( indien u ondernemer bent, niet ouder dan een half jaar)
 • Kopie legitimatie
 • Machtiging
 • Opdrachtbevestiging
Van de opdrachtbevestiging en machtiging hebben wij een origineel exemplaar nodig. Wij zijn u erkentelijk als u de stukken (in één keer) per post aan ons toezendt. Ons adres is: Postbus 151
6580AD MALDEN

Word ik tussentijds op de hoogte gehouden over de voortgang van het bezwaar?

U krijgt van ons bericht als wij nieuws hebben. Dat nieuws betreft een uitslag op uw zaak. In de tussentijd wordt niet gecorrespondeerd over de status van de zaak. De enorme hoeveelheid aan te behandelen zaken laat dat niet toe. De extra werkzaamheden die met deze correspondentie samenhangen zijn niet te vergoeden uit de € 246,--ex BTW. Het is een “kale maar kwalitatief goede service”. Alleen op deze wijze kunnen wij u op basis van de ‘no-cure-no-pay’ afspraak van dienst zijn. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om uw begrip hiervoor.

Waarom maakt EAL, bij toekenning van de dwangsom of andere schadevergoeding, aanspraak op 50% van deze?

Het versturen van een ingebrekestelling ingevolge de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen behoort niet tot de standaard werkzaamheden van ons. Indien u uit hoofde van de dwangsom recht heeft op een vergoeding, maken wij aanspraak op 50% om deze extra werkzaamheden te kunnen verrichten. Hetzelfde geldt voor de immateriële schadevergoeding (bij beroepszaken). Op deze wijze kunnen wij voor u blijven werken op basis van ‘no-cure-no-pay’. De andere 50% is voor u dan ook een aanvullende genoegdoening voor de vertraging.

Hoe groot is de kans dat een door EAL ingediend bezwaar of beroep slaagt?

Op basis van een zeer ruime ervaring met procedures is gebleken dat uiteindelijk in 95% van de gevallen het bezwaar/beroep gegrond is verklaard. Dat betekent niet in alle gevallen een 100% teruggave van het bedrag in geschil. Aangezien wij overwegend voor u werken op no-cure-no-pay basis zullen wij de slagingskans hoog wensen. Kansloze zaken worden niet aangenomen.

Waarom betaalt Euro Auto Logic de griffierechten niet?

Griffierechten zijn kosten die de rechtbank in rekening brengt voor de behandeling van de beroepsprocedure. Deze “kosten” van de rechtbank behoren niet tot de “werkzaamheden” die wij voor u verrichten.

Kan ik EAL weigeren beroep in te stellen bij de rechtbank?

In de opdrachtbevestiging gaat u akkoord met het voeren van een procedure bij de rechtbank. Alleen in uitzonderingsgevallen honoreren wij uw verzoek om geen beroep in te stellen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram