Veelgestelde vragen

Staat uw vraag niet hieronder? U kunt ons altijd een email sturen via info@euroautologic.nl om uw vraag te stellen.

ALGEMEEN

Binnen welke termijn kan ik in bezwaar komen tegen een naheffingsaanslag of betaling op aangifte?

Als u van de Belastingdienst een naheffingsaanslag krijgt, dient u binnen 6 weken na datum van de dagtekening bezwaar te maken. Indien u bezwaar wilt maken tegen uw betaling op aangifte (u komt er bijvoorbeeld achter dat u een fout in uw eigen aangifte hebt gemaakt), dan dient u dit te doen binnen 6 weken na de dag waarop u hebt betaald.

Wat als ik niet binnen de termijn van 6 weken het bezwaar aangemeld heb?

Indien u het bezwaar buiten de termijn van de Belastingdienst van 6 weken bij ons indient, zullen wij bij de Belastingdienst een verzoek doen tot ambtshalve vermindering. Tegen een negatieve uitspraak staat in dat geval geen beroep open bij de Rechtbank. Deze dienst geschiedt op basis van het uurtarief. Voorkom dus dat u de 6 weken termijn overschrijdt.

Ik ben een vergunninghouder. Hoe moet ik bezwaar maken?

Vergunninghouders krijgen na hun melding bpm meestal eerst een brief als onderwerp ‘Gewijzigde bruto bpm’. Daarbij krijgt u de keuze of u bij de maandaangifte het herrekende bruto bpm bedrag van de Belastingdienst overneemt of dat u het oorspronkelijke bruto bpm bedrag aanhoudt. In het eerste geval, kunt u bezwaar maken binnen 6 weken na betaling van het bedrag van de maandaangifte. Indien u voor het tweede kiest, dan kunt u een naheffing verwachten. Er kan dan bezwaar ingediend worden tot uiterlijk 6 weken na dagtekening naheffingsaanslag. Indien u de wijziging, gedaan door de Belasting, overneemt, maakt u ‘bezwaar tegen de eigen aangifte’. Aangezien daar geen proceskostenvergoeding tegenover staat, zijn wij in dat geval genoodzaakt ons uurtarief toe te passen. Ons advies is dan ook uw oorspronkelijke aangifte/melding staande te houden in de maandaangifte.

Moet ik de naheffingsaanslag betalen, als ik in bezwaar wil gaan?

Het is mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen voor de lopende bezwaarprocedure. U hoeft de naheffing in dat geval niet te betalen totdat er uitspraak gedaan is op bezwaar. Wij wijzen u er wel op dat er vanaf de laatste vervaldatum van de naheffingsaanslag rente verschuldigd wordt, indien de naheffing niet geheel wordt vernietigd.
U kunt er ook voor kiezen de aanslag wel te betalen en later, bij vermindering en afwikkeling, een teruggaaf incl. rente te ontvangen van de Belastingdienst. Wij adviseren dit laatste indien dit voor u financieel mogelijk is.

Ik heb verzocht om uitstel van betaling, maar ik krijg toch een betalingsherinnering.

De Belastingdienst draait betalingsherinneringen uit, 10 dagen vóór de dagtekening die op de herinnering staat. Daarmee willen ze de belastingplichtige meer tijd geven om de betaling te voldoen. Echter indien wij een bezwaarprocedure voor u hebben opgestart en er uitstel van betaling is aangevraagd, dan kruisen deze zaken zich geregeld. Dit kan verwarrend zijn, maar maakt u zich dus geen zorgen om deze betalingsherinnering. U zal de beslissing op uitstel van betaling redelijk kort daarna alsnog ontvangen.

Wat is het verschil tussen ‘bezwaar’, ‘beroep’, ‘hoger beroep’ en ‘cassatie’?

Bezwaar wordt behandeld door de Belastingdienst zelf. Beroep volgt nadat het bezwaar door de Belastingdienst deels of geheel is afgewezen. Beroep wordt behandeld door de belastingrechter van de Rechtbank. Hoger beroep volgt als een van de partijen het oneens is met de uitspraak van de Rechtbank. Hoger beroep wordt behandeld door het Gerechtshof. Na het Gerechtshof volgt eventueel Cassatie bij de Hoge Raad indien over het geschil ook door het Gerechtshof onbevredigend wordt beslist. Cassatie kan niet meer zien op standpunten en kent geen inhoudelijke behandeling. De Hoge Raad kijkt énkel of het recht en de wetgeving juist zijn toegepast. Alle instanties moeten met name toetsen aan het van toepassing zijnde Europese recht. Uiteindelijk gaat het EU Hof van Justitie over de rechtmatigheid van de belasting(na)heffing.

De inspecteur verzoekt mij om informatie toe te sturen; wat nu?

De inspecteur kan u verzoeken om nadere informatie toe te sturen. Dit is meestal bij de kennisgeving van de naheffing. Neemt u contact met ons op om te bespreken wat uw mogelijkheden zijn.

Is het ‘normaal’ dat de Belastingdienst (de inspecteur) contact met mij opneemt inzake het bezwaar?

In beginsel mag de inspecteur géén contact met u opnemen over uw zaak, nadat u óns heeft gemachtigd als uw vertegenwoordiger in de procedure. De inspecteur is wettelijk verplicht zich tot de gemachtigde (Euro Auto Logic) te wenden. Uiteraard bent u altijd vrij contact op te nemen met de inspecteur over uw zaak. Maakt u vooral géén afspraken met de inspecteur over uw bezwaar of beroep zonder overleg met onze juristen.

Hoe lang duurt het voordat ik een uitspraak van de Belastingdienst ontvang?

De Belastingdienst heeft 6 maanden de tijd om te beslissen op bezwaar, gerekend vanaf de datum van ontvangstbevestiging bezwaar of vanaf de dag dat u de BPM hebt betaald bij een bezwaar tegen de eigen aangifte. Soms laat de belastingdienst deze termijn toch verstrijken. Wij zullen in dat geval –al dan niet op uw verzoek- de Belastingdienst in gebreke stellen, als bedoeld in de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Wat als mijn bezwaar ongegrond wordt verklaard?

Als het bezwaar (deels) ongegrond wordt verklaard gaan wij in beroep bij de Rechtbank. De beslissing om wel of niet in beroep te gaan ligt bij ons.

Waarom moet ik griffierechten betalen?

Griffierechten betaalt u ter zake de door de Rechtbank berekende kosten van de beroepsprocedure bij de Rechtbank. Dat is een andere procedure dan bezwaar, die wordt gevoerd bij de Belastingdienst en die kosteloos is. Indien uw beroep (deels) gegrond is verklaard, wordt de Belastingdienst veroordeeld in terugbetaling van het griffierecht. Meer informatie hierover vindt u op de Rechtspraak.

Wat zijn de consequenties als ik de griffierechten niet betaal?

Niet tijdige betaling leidt tot niet-ontvankelijkheid en daardoor verlies van uw zaak. U frustreert daarmee aldus de voortgang van de procedure en de kans voor ons beiden op een succesvolle uitkomst.
U blijft ook in gebreke voor wat betreft de overeenkomst / opdrachtbevestiging (zie 2.3). U bent ons dan kosten verschuldigd voor het door ons opgestelde beroepsschrift.

Hoe lang duurt het voordat ik een uitspraak van de Rechtbank kan verwachten?

In de regel volgt 6 weken na de zitting een uitspraak. Het komt echter geregeld voor dat het een Rechtbank niet lukt om binnen die termijn uitspraak op beroep te doen. Er volgt dan een verdaging van de beslistermijn met nog 6 eens weken. Soms volgt daarna nogmaals een verdaging van 6 weken. De Rechtbank streeft ernaar om uw zaak vanaf het begin van de bezwaarprocedure binnen 2 jaar af te wikkelen.

Moet ik bij de zitting in de Rechtbank aanwezig zijn?

Nee, u hoeft bij de zitting niet aanwezig te zijn. Onze juristen kunnen met uw volmacht uw zaak goed verdedigen. Vaak gaat er een taxateur mee als deskundige die de jurist met zijn specialisatie kan bijstaan.

Hoeveel rente moet ik betalen over de resterende naheffing na afloop van een bezwaar-/beroepsprocedure?

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, heeft de Belastingdienst de invorderingsrente verlaagd vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022, van 4% naar 0,01%.
De invorderingsrente ging daarna stapsgewijs terug naar het oude niveau.
Op 1 juli 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld.
Op 1 januari 2023 wordt het percentage invorderingsrente op 2% vastgesteld.
Op 1 juli 2023 wordt het percentage invorderingsrente op 3% vastgesteld.
Op 1 januari 2024 wordt het percentage invorderingsrente op 4% vastgesteld.

Dit percentage is op jaarbasis en zal doorlopen tot de dag van uiteindelijke betaling.

EURO AUTO LOGIC

Wat is de termijn waarbinnen ik het bezwaar bij Euro Auto Logic dien aan te melden?

U dient het bezwaar bij ons aan te melden binnen 4 weken na de datum van de naheffingsaanslag of de datum waarop u een bedrag aan BPM aan de belastingdienst hebt overgemaakt. Voor later aangemelde bezwaren kunnen wij niet meer instaan voor tijdige behandeling.

Krijg ik bericht zodra mijn dossier compleet is en in behandeling is genomen?

U krijgt alleen bericht als uw dossier niet door ons wordt geaccepteerd of als uw dossier niet compleet is en/of niet in goede orde is ontvangen.

Wordt mijn dossier in behandeling genomen als de bescheiden niet (of onvolledig) zijn ontvangen?

Indien de machtiging en opdrachtbevestiging ontbreekt wordt uw dossier niet in behandeling genomen. Indien andere bescheiden ontbreken wordt u daarvan in kennis gesteld. Pas dan zal het dossier in behandeling genomen worden.

Waarom dien ik een volmacht en een opdrachtbevestiging te tekenen?

Uit de volmacht blijkt dat wij bevoegd zijn u te vertegenwoordigen. Zonder volmacht neemt de Belastingdienst of Rechtbank uw zaak niet in behandeling. Uit het vorenstaande blijkt dat het in dat geval ook voor ons zinloos is uw bezwaar te behandelen. De opdrachtbevestiging dient als overeenkomst waarin de afspraken tussen u en ons zijn vastgelegd. Dit ter voorkoming van onduidelijkheden tijdens en na de procedure.

Welke bescheiden dien ik naar Euro Auto Logic op te sturen?

Onderstaande stukken ontvangen wij graag per email op info@euroautologic.nl:
• Kennisgeving naheffingsaanslag incl. bijlage met financiële basisgegevens
• Onderzoek waardebepaling Domeinen Roerende Zaken (indien aanwezig)
• Mededeling naheffingsaanslag
• Naheffingsaanslag
• Kopie aangifte BPM
• Kopie taxatierapport bij aangifte
• Alle correspondentie tussen u en de Belastingdienst v.v. (reparatienota's, informatieverzoek)
• Kopie uittreksel KvK (indien u ondernemer bent, niet ouder dan een half jaar)
• Ondertekend volmacht
• Ondertekende opdrachtbevestiging
Wij verzoeken u geen foto’s (zoals .jpeg bestanden) van de documenten, maar graag goede scans in PDF format te maken en aan ons door te mailen.

Waarom ontvang ik geen kopie van de ontvangstbevestiging van de Belastingdienst?

De Belastingdienst stuurt de ontvangstbevestiging naar ons als uw gemachtigde. Wij houden deze in uw dossier en zenden deze niet door. Dat geldt ook voor andere correspondentie tussen de Belastingdienst en ons. Om alle stukken uit uw dossier steeds door te moeten sturen, wordt de administratieve werklast te hoog, waardoor het niet meer mogelijk zou zijn om uw belangen op basis van no-cure-no-pay te kunnen blijven behartigen.

Word ik tussentijds op de hoogte gehouden over de voortgang van het bezwaar?

U krijgt van ons bericht als wij nieuws hebben. Dat nieuws betreft een uitspraak op uw bezwaar. In de tussentijd wordt niet gecorrespondeerd over de status van de zaak. De hoeveelheid aan te behandelen zaken laat dat niet toe. De extra werkzaamheden die met deze correspondentie samenhangen zijn niet te vergoeden uit de proceskostenvergoeding. Het is een ‘kale maar kwalitatief goede service’. Alleen op deze wijze kunnen wij u op basis van de ‘no-cure-no-pay’ afspraak van dienst zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om uw begrip hiervoor.

Waarom betaalt Euro Auto Logic de griffierechten niet?

Griffierechten zijn kosten die de Rechtbank in rekening brengt voor de behandeling van de beroepsprocedure. Deze kosten van de Rechtbank behoren niet tot de werkzaamheden die wij voor u verrichten.

Dien ik de griffierechten aan Euro Auto Logic te betalen of rechtstreeks aan de Rechtbank?

U betaalt de griffierechten direct aan de Rechtbank. De Rechtbank stuurt de factuur aan Euro Auto Logic als uw gemachtigde. Euro Auto Logic stuurt de factuur vervolgens door naar u met het verzoek deze te betalen. Let u daarbij op de betaaltermijn! Deze is 28 dagen na factuurdatum. Zonder tijdige betaling blijft u in gebreke en gaat uw beroep niet door, en zult u alsnog de naheffingsaanslag moeten betalen.

Krijg ik bericht zodra mijn zaak voorkomt bij de Rechtbank of het Gerechtshof?

U krijgt van ons bericht als wij van mening zijn dat uw aanwezigheid op de zitting een significante bijdrage levert aan (de uitkomst van) de zaak. In andere gevallen krijgt u geen bericht.

Waarom maakt Euro Auto Logic, bij toekenning van de dwangsom of andere schadevergoeding, aanspraak op 50% hiervan?

Het versturen van een ingebrekestelling ingevolge de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen behoort niet tot onze standaard werkzaamheden. Indien u uit hoofde van de dwangsom recht heeft op een vergoeding, maken wij aanspraak op 50% om deze extra werkzaamheden te kunnen verrichten. Hetzelfde geldt voor de immateriële schadevergoeding (bij beroepszaken). Op deze wijze kunnen wij voor u blijven werken op basis van ‘no-cure-no-pay’. De andere 50% is voor u dan ook een aanvullende genoegdoening voor de vertraging.

Hoe groot is de kans dat een door Euro Auto Logic ingediend bezwaar of beroep slaagt?

Alle dossiers worden eerst door onze juristen bestudeerd voordat we deze in behandeling nemen, kansloze zaken worden niet aangenomen.
Op basis van onze ervaring met procedures werd tot zeer recentelijk zo’n 80-90% van de gevallen gegrond verklaard. Momenteel (wij schrijven 04-2023) lijkt er een kentering plaats te vinden. Vanuit de Belastingdienst wordt er in de bezwaarfase zeker 75% van de bezwaren ongegrond verklaard. Wij laten ons hier uiteraard niet door ontmoedigen, maar gaan dan in beroep bij de Rechtbank tegen de uitspraak op bezwaar. Indien nodig, vervolgens in hoger beroep bij het Gerechtshof en daarna in cassatie bij de Hoge Raad.
We zien helaas ook een kentering in de Rechtspraak, dit op basis van het nieuwe onrechtmatige beleid van de Belastingdienst. Desondanks is er zeker kans van slagen om uw naheffing verminderd of vernietigd te krijgen. Gelukkig houdt het bij de Nederlandse rechtspraak niet op en procederen wij door tot aan het EU hof van Justitie. Op grond van het EU-recht wordt het geschil neergelegd bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit is weliswaar een lange weg, maar wij zijn ervan overtuigd dat wij daar namens de vele belanghebbenden ons gelijk kunnen halen.

Kan ik Euro Auto Logic vragen om de procedure te stoppen en geen beroep in te stellen bij de Rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad?

In de opdrachtbevestiging gaat u akkoord met het voeren van een procedure bij de Rechtbank, het Gerechtshof en de Hoge Raad. Alleen in uitzonderingsgevallen honoreren wij uw verzoek om geen beroep in te stellen.

Waarom is er sinds 2022 zo’n ‘hetze’ tegen ‘no-cure-no-pay dienstverleners als Euro Auto Logic?

De laatste jaren zijn er veel bureaus ontstaan op met name WOZ-zaken. Ook op bpm-gebied wordt door sommige bureaus massaal geprocedeerd. De geadresseerde ‘beschuldiging’ is dat deze bureaus dat doen om een proceskostenveroordeling, dwangsommen en immateriële schadevergoedingen te kunnen ‘opstrijken’. Inhoudelijk zouden de bezwaren voor de belastingplichtigen weinig teweeg brengen. Euro Auto Logic voelt zich hierdoor niet aangesproken. Wij voeren geen zinloze procedures. Als wij uw procedure aannemen, dan zijn wij overtuigd van het onrecht. De Belastingdienst is een machtig apparaat met ‘diepe zakken’ en gedreven en ervaren ambtenaren. Dat er met de organisatie veel mis is, hoeven we niet toe te lichten. Dat leidt tot onrecht waartegen het moeilijk strijden is voor een individuele burger. Het bezwaar tegen NCNP bureaus dat het inhoudelijk financieel om vaak geringe belangen gaat, is irrelevant. De hoogte van de naheffing laat veelal niet toe dat daarvan een (op bpm gebied onervaren) advocaat van kan worden betaald. Een Rechtsbijstandverzekering dekt geschillen met de Belastingdienst niét. Als burger sta je machteloos zónder een NCNP dienstverlener als Euro Auto Logic. Euro Auto Logic heeft géén focus op het onrechtmatig verkrijgen van heel veel proceskostenvergoeding, dwangsommen en immateriële schadevergoedingen. Het door de politiek beoogd beperken van proceskostenvergoeding, dwangsommen en immateriële schadevergoedingen heeft onze grote aandacht. Wij zijn ervan overtuigd dat dit op grond van Europees recht niet haalbaar is. Er kan dit aangaande geen onderscheid worden gemaakt ten opzichte van vergoedingen ter zake bezwaren tegen andere (belasting)heffingen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram